O nás - //www.poradna-sturovo.sk

Prejsť na obsah

O nás

O nás


Milí rodičia a kolegovia !

Ak ste vyhľadali naše stránky, určite Vás alebo Vaše dieťa trápi problém, s ktorým si neviete poradiť.  A práve preto sme tu my, tím odborníkov, ktorý pomôže, poradí. rodičia a kolegovia !

Ponuka Našich Služieb:

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným  postihnutím

- Mentálnym postihnutím,  sluchovým postihnutím,  zrakovým postihnutím,  telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami,  s viacnásobným postihnutím.
  
Žiakom s vývinovými poruchami:

- žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU),
- správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD).

Zameranie centra:

       V oblasti psychologickej:
- psychologická diagnostika a rediagnostika,  terapeutická činnosť,  odborná poradenská činnosť,  profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov,  prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.

        V oblasti logopedickej:
- diagnostika a rediagnostika  narušenej komunikačnej schopnosti detí a žiakov,  skupinová a individuálna terapia narušenej komunikačnej schopnosti,  poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov.

          V oblasti špeciálno – pedagogickej:
-  špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,  reedukačné cvičenia a programy,  stimulačné cvičenia a programy,  metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno - vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičov, učiteľov, tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov, metodické usmernenie v procese integrácie zdravotne znevýhodnených žiakov, stanovenie školskej zrelosti dieťaťa,  pomoc pri vybavovaní a zapožičiavaní špeciálnych pomôcok, pomoc pri vyhľadávaní vhodného typu školského zariadenia pre dieťa.


  S klientom pracujeme individuálne v našom centre.
V prípade viacerých klientov z jedného školského zariadenia poskytujeme služby priamo v školskom zariadení. Naše služby poskytujeme podľa Cenníka služieb pre rok 2020/2021. Cenník služieb


Dokumenty potrebné k vyšetreniu:

Žiadosti, tlačivá                   Žiadosť o vyšetrenie              Žiadosť o psychologické vyšetrenie
" S pomocou kníh sa mnohí z nás stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole."

                     Jan Amos Komenský
1800 1234 5678
info@example.com
Created with WebSite X5
Návrat na obsah