O nás

Milí rodičia a kolegovia !


Ak ste vyhľadali naše stránky, určite Vás alebo Vaše dieťa trápi problém, s ktorým si neviete poradiť.  A práve preto sme tu my, tím odborníkov, ktorý pomôže, poradí. 

Ponuka našich služieb:

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným  postihnutím

- Mentálnym postihnutím,  sluchovým postihnutím,  zrakovým postihnutím,  telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami,  s viacnásobným postihnutím. 

     
Žiakom s vývinovými poruchami:

- žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU),
- správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD). Zameranie centra: 

        V oblasti psychologickej: 
- psychologická diagnostika a rediagnostika,  terapeutická činnosť,  odborná poradenská činnosť,  profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov,  prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov.

       V oblasti logopedickej: 
- diagnostika a rediagnostika  narušenej komunikačnej schopnosti detí a žiakov,  skupinová a individuálna terapia narušenej komunikačnej schopnosti,  poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov

      V oblasti špeciálno – pedagogickej:
-  špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika,  reedukačné cvičenia a programy,  stimulačné cvičenia a programy,  metodická odborná pomoc pri tvorbe individuálnych výchovno - vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP,  konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, pedagogickými pracovníkmi a inými odborníkmi,  poradenská činnosť pre deti a žiakov, rodičov, učiteľov, tvorba metodických materiálov, pracovných listov a projektov, metodické usmernenie v procese integrácie zdravotne znevýhodnených žiakov, stanovenie školskej zrelosti dieťaťa,  pomoc pri vybavovaní a zapožičiavaní špeciálnych pomôcok, pomoc pri vyhľadávaní vhodného typu školského zariadenia pre dieťa.    S klientom pracujeme individuálne v našom centre.
V prípade viacerých klientov z jedného školského zariadenia poskytujeme služby priamo v školskom zariadení. Naše služby poskytujeme podľa Cenníka služieb pre rok 2016/2017.  Cenník služieb

Spolupracujeme :
V súčasnosti spolupracujeme so školskými zariadeniami:


- MŠ Šurany - MDŽ - ZŠ Svodín - MŠ Gbelce - MŠ Adyho, Štúrovo - MŠ Družstevná, Štúrovo - ZŠ Štúrovo
- DD Štúrovo - MŠ Nána - MŠ Hul - MŠ Radava - ZŠ Jasová- ZŠ Komjatice - ZŠ S VJM Pribeta - MŠ Palárikovo - MŠ Pribeta
- MŠ Dvory Nad Žitavou - MŠ Bešeňov - MŠ S VJM Pribeta - MŠ S VJM Dvory Nad Žitavou - MŠ Dolný Oháj - MŠ Trávnica

Dokumenty potrebné k vyšetreniu:


Žiadosť o vyšetrenie   Dotazník k žiadosti  Čestné vyhlásenie  Skupinové vyšetrenie 

S pomocou kníh sa mnohí z nás stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.

 Jan Amos Komenský