Vitajte na našich stránkach


Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytuje služby deťom a mládeži so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami od narodenia až po zaradenie do pracovného procesu. Naše služby sú rýchle, efektívne a vysoko profesionálne. 

          

OZNAM

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
                          Hlavná 1117/1, 943 54 Svodín
mobil:0905812548                                                  email: riaditelka@poradna-svodin.sk
 
Riaditeľom MŠ,ZŠ,SŠ                                                                          Svodín, 31.12.2016 


Súkromné centrum špeciálno-  pedagogického poradenstva oznamuje zmenu adresy sídla 

z:   Hlavná 1117/1, 94354 Svodín
 
          na:   Družstevný rad 22, 94301 Štúrovo 

 
 
s platnosťou od:                            01.01. 2017
 
 Vo vzťahu k našim klientom nenastanú zo strany SCŠPP žiadne zmeny. Naďalej budeme poskytovať naše služby všetkým spolupracujúcim školám a školským zariadeniam v celom Nitrianskom kraji. Prevádzka vo Svodíne bude zrušená. Zachované budú aj telefonické kontakty.
Na aktualizácii webovej stránky ako aj emailových kontaktoch sa intenzívne pracuje.
Zmena nastala v adrese a názve SCŠPP, teda aj v hlavičke žiadosti o vyšetrenie. Tlačivá sa postupne aktualizujú.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
  
Mgr. Adriana Gábrišová
riaditeľka SCŠPP Štúrovo


Zamestnanci


Mgr. Adriana Gábrišová - riaditeľka, špeciálny pedagóg, logopéd, psychopéd, somatopéd

Mgr. Adriana Tomová - špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, surdopéd

Mgr. Nikoleta Ultisová - psychológ


Spolupracujúci odborníci:

 Mgr. Adriana Vačková – psychológ


Kto sme 


SCŠPP , Družstevný rad 22, 94301 Štúrovo je zaradené do siete škôl a školských zariadení  
MŠ SR pod číslom CD-2009-27954/22455-1:917 s dátumom začatia činnosti od 01.01.2010. 
Zriaďovateľom je  Mgr. Adriana Gábrišová.


Elokované pracovisko MDŽ 26, Šurany, ako súčasť Súkromného centra špeciálno – 
pedagogického poradenstva, Družstevný rad 22, 94301 Štúrovo,  začalo svoju činnosť 12.09.2011 a je 
evidované v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR pod číslom 2013-11800/32030:2-916.